In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Title
Algemeen

AC Denderland hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig hier mee om.

ACDL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit houdt in dat:

 • wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze werden verstrekt (zie verder);
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van gegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van je gegevens;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

ACDL is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de privacyverklaring vragen hebt, dan kun je contact opnemen via:

ACDL – François Van Bever (voorzitter)
Zetel: R. Ramlotstraat 14, 9200 Dendermonde
Tel. 0495/541287

Title
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt in functie van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • opdat je als lid kunt deelnemen aan de activiteiten van ACDL (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, info…….(gerechtvaardigd belang)
 • het verkrijgen van subsidies van overheden (wettelijke verplichting)
 • aansluiting bij een federatie (Sporta of VAL) en verzekering via die federatie (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang)
 • aangifte van sportongevallen (wettelijke verplichting)
 • sportieve begeleiding van leden (uitvoering overeenkomst)
 • opvolging prestaties van leden (gerechtvaardigd belang)
 • promotie van ACDL en communicatie van activiteiten via sociale media (website, facebook) (gerechtvaardigd belang)

Title
Welke gegevens verwerken we?

We kunnen volgende gegevens van je vragen, bewaren, verwerken voor hogervermelde doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoon (ouders), e-mail (ouders), geslacht, geboortedatum, nationaliteit;
 • rijksregisternummer: enkel indien daartoe een wettelijke verplichting is.
 • sportprestaties / resultaten;
 • beeldmateriaal: sfeer- en gerichte foto’s en filmpjes van activiteiten

Title
Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden afhankelijk van het doel, verwerkt door:

 • bestuurders van de vereniging
 • de jeugdcoördinator
 • de webmaster
 • de verantwoordelijke resultatenverwerking

Title
Verstrekking aan derden

Je gegevens kunnen aan een derde partij verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden:

 • sportfederatie
 • overheid (stad)
 • verzekeraar

Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met andere derden, indien je ons daarvoor een uitdrukkelijke toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden.

Title
Publieke gegevens

Volgende gegevens kunnen gepubliceerd worden op de facebookpagina van ACDL, op onze website, op de beeldschermen in ons clublokaal of in de pers:

 • sfeerfoto’s van activiteiten
 • gerichte foto’s van activiteiten
 • wedstrijdresultaten

Leden of ouders / voogden die niet akkoord gaan met de publicatie van gerichte foto’s, dienen ons te contacteren.

Title
Minderjarigen

Aansluiting van een minderjarige door een ouder of voogd, houdt in dat hij / zij zich akkoord verklaart met gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Title
Bewaartermijn

ACDL houdt de gegevens niet langer bij dan nodig voor het doel waarvoor ze werden verstrekt.

ACDL houdt in geen geval de gegevens langer bij dan 10 jaar.  Rijksregisternummers worden na verstrekking aan derden in het kader van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, onmiddellijk verwijderd.

Wedstrijduitslagen worden onbeperkt bijgehouden i.f.v. club- en andere records, jaarranglijsten enz.

Title
Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens ACDL van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Title
Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Title
Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Title
Wijziging privacyverklaring

ACDL kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 22/05/2018.