Algemene doelstelling

AC Denderland biedt recreatieve atletiek met de mogelijkheid tot competitie zonder prestatiedruk. De focus ligt dus voornamelijk op spel en plezier.

Onze doelgroep zijn kinderen die graag sporten, maar daarom niet noodzakelijk aan competitie willen doen. We willen hen een brede motorische ontwikkeling bieden.

Onze club

Missie

Het beleid van ACDL is er op gericht om alle geïnteresseerde sporters, jong of oud, recreant of atleet, de nodige omkadering en begeleiding te bezorgen teneinde hun sport op een verantwoorde manier te kunnen uitoefenen. Het sociaal aspect is hierbij evenzeer belangrijk. De club organiseert tal van sportieve en sociale activiteiten om deze doelstelling te bereiken. Niettegenstaande de club ook tal van atleten telt, ligt het accent op de recreatieve sportbeoefening.

Specifiek voor de jeugdwerking leggen we de nadruk op een gezond evenwicht tussen competitie en ontspanning. De jongste categorieën worden gestimuleerd om deel te nemen aan wedstrijden, zonder hen zwaar onder druk te zetten. Oudere categorieën krijgen de keuze tussen competitieve of recreatieve sportbeoefening.

Visie

Onze jeugdwerking richt zich op atleetjes tussen 6 en 18 jaar.

De jeugd traint twee keer per week op de piste. Niettegenstaande de niet optimale infrastructuur is de interesse groot. De actie gele sportkaart waarop iedereen gratis kan proeven van atletiek, trekt telkens heel wat jonge lopers aan. Wij stellen vast dat de lopertjes die bij ons aansluiten, dit vooral omwille van het sociale en het recreatieve doen.  Op competitief vlak kunnen wij immers niet wedijveren met de clubs uit de omgeving, die over goede kunstpistes beschikken en zich vooral op atleten richten (Lebbeke, Zele, Hamme, Lokeren). Wij willen ons dan ook vooral focussen op het recreatieve aspect, zonder daarbij het competitieve aspect uit het oog te verliezen.

We willen onze atleetjes vooral stimuleren om deel te nemen aan wedstrijden. Niet forceren. We vinden het daarom belangrijk het deelnemen aan wedstrijden niet te verplichten, enkel aan te moedigen. Alle jeugdleden tot en met pupil worden bij de VAL aangesloten als atleet, om hen de kans te geven te proeven van pistemeetings, veldlopen enz. Vanaf miniem krijgen ze de keuze tussen een aansluiting als atleet (VAL) of als recreant (sporta).

Al enkele jaren wordt aan jeugdatleten vanaf 16 jaar de kans gegeven om als assistent trainer mee te helpen bij de jongste leeftijdsgroepen. We kunnen hen daarin op een laagdrempelige manier laten ontwikkelen in het training geven.

Er is ook een jeugdcoördinator aangesteld die op regelmatige basis vergadert met de trainers enerzijds en de communicatie verzorgt met ouders en bestuur anderzijds.

Omnivalentie vs specialisatie

Op jonge leeftijd proberen we onze atleten een zo breed mogelijke ervaring te laten opdoen in de verschillende takken van de atletiek. Zo kan later op basis van talent en interesse een weloverwogen keuze gemaakt worden in verband met hun verdere specialisatie.

De trainingsgroepen worden opgesteld op basis van leeftijd. Zo zijn er aparte groepen voor benjamins, pupillen en miniemen. Vanaf cadet krijgen de atleten de mogelijkheid zich verder specialiseren in een discipline: werpers, halve fond of sprint. Deze keuze is echter niet bindend.

Benjamins

Brede motorische ontwikkeling en inleiding op de basistechnieken van de verschillende atletiekdisciplines. Dit alles in een speels kader.

Motto: Plezier in bewegen

Doelstellingen: Algemene motorische ontwikkeling en inleiding op de verschillende basistechnieken van atletiek: lopen, werpen en springen

Werkvormen: spelvormen en speelse oefenvormen

Pupillen

We combineren het speelse met de opbouw van een basisconditie en een inleiding tot de specifieke atletiektechnieken.

Motto: Atletiek is tof!

Doelstellingen: verder ontwikkelen van de basismotorische vaardigheden + basis atletiekvaardigheden in zowel lopen, springen als werpen

Werkvormen: een evenwichtige mix van spelvormen en speelse oefenvormen

Miniemen

Vervolmaken van de aangeleerde basistechnieken in zowel lopen, springen als werpen.

Motto: Techniek leren

Doelstellingen: atletiekvaardigheden vervolmaken in zowel lopen, springen als werpen

Werkvormen: oefenvormen en speelse oefenvormen

Cadetten - junioren

Op basis van de specifieke talenten van elke jongere worden de basistechnieken geperfectioneerd.

Motto: disciplinegericht trainen (cadetten) en presteren of recreatief atletiek beleven (scholieren en junioren).

Doelstellingen: atletiekvaardigheden vervolmaken in sprint of (halve) fond

Opleidingen van de trainers

Bijna al onze trainers hebben een opleiding van minstens aspirant-initiator gevolgd, en worden aangemoedigd om zich verder te vervolmaken via bijscholingen.

We beschikken ook over een licentiaat LO en een trainer B.

SWOT-analyse

We hebben het doel om de werking in onze club steeds te verbeteren. We hebben al heel wat stappen in de goede richting gezet. We mogen natuurlijk niet stil blijven staan, daarom is het belangrijk om op basis van een zelfanalyse een aantal realistische werkpunten op te stellen.

Sterktes Zwaktes
 • Trainersploeg is steeds sterker inhoudelijk onderbouwd
 • Veel uitdagend klein materiaal
 • Iedereen is welkom en krijgt de kans om zich op z’n eigen ritme te ontwikkelen
 • Elk kind wordt even hard aangemoedigd en geapprecieerd
 • Familiale sfeer
 • Goede ondersteuning door het bestuur
 • Laag lidgeld + speciaal tarief voor sociaal zwakkeren
 • Aandacht voor minderheden (vb. vluchtelingen)
 • Voldoende trainers + assistenten
 • Inclusieve club: kinderen met een (lichte) beperking of problematiek (psychisch of sociaal- emotioneel) sporten samen met de andere kinderen
 • Aftandse accommodatie (grindpiste in slechte staat)
 • Weinig of geen ouderwerking, met ook weinig betrokkenheid
 • Trainers met goede basisvaardigheden, maar er zijn geen disciplinespecialisten
 • Weinig aandacht van stadsbestuur voor acute nood aan een beloopbare piste
 • Groeiend aantal leden, soms nog onvoldoende daarop aangepast

 

Mogelijkheden/kansen Bedreigingen
 • Trainers worden gerekruteerd uit eigen jeugd
 • Opleiding van nieuwe (assistent-) trainers
 • Aspirant-initiators laten doorstromen in de trainersschool
 • Ouderparticipatie opstarten
 • Ouders stimuleren het brevet van jurylid te behalen
 • Nieuwe schepen van sport betrekken in onze werking
 • Samenwerking met andere sportclubs of verenigingen
 • Nieuwe volwassenwerking die recreatieve sporters naast duurlopen ook intervaltrainingen en kampnummers aanbiedt
 • Drop-out door betere accommodatie in naburige gemeentes
 • Drop-out van leden omwille van de coronacrisis
 • Verslechterende toestand van de piste
 • Door te snel stijgend ledenaantal
  • --> tekort aan gespecialiseerde (en gediplomeerde) trainers
  • --> te grote groepen, en hoger risico op kwaliteitsverlies
 • Getalenteerde atleten met de wil om zich verder te specialiseren in hun sport moeten we doorverwijzen naar naburige clubs met betere accommodatie en gespecialiseerde trainers
 • Doorstroom van jeugd naar volwassenen verloopt niet voldoende vlot

Beleidsplan

Onze vereniging probeert bij het opstellen van de beleidsplan zoveel mogelijk de bottom-up strategie te hanteren. Dit houdt in dat mensen op het terrein eerst gehoord worden. Zowel trainers als bestuursleden zijn op de sportsite rond onze kantine AC Denderland makkelijk bereikbaar. Wij hebben ook via meerdere kanalen de medewerkers van de club voorgesteld (facebook, website, infobrochure, PowerPoint in de kantine). Daardoor hopen we de drempel om hen aan te spreken bij problemen en/of opmerkingen te verlagen. Zij zijn immers voor en na de trainingen steeds aanspreekbaar.

Volgende punten verdienen aandacht in het seizoen 2021-2022:

 • Organiseren van ouderbetrokkenheid
 • Kadervorming
 • Informatieplicht
 • Promotie
 • Wedstrijddeelname stimuleren zonder druk
 • Eigen competitie
 • Randactiviteiten
 • Ledenaantallen en drop-out
 • Organiseren overgang van jeugd naar volwassenen

Organiseren van ouderbetrokkenheid

Het betrekken van de ouders bij de clubwerking zou onze club nog kunnen verbeteren. Ze kunnen ons ondersteunen bij de focus op het recreatieve (en familiale) activiteiten. Door het grote aanbod aan clubs in de buurt met als hoofddoel competitieve sportbeoefening, proberen wij ons te onderscheiden door ook recreanten onze volledige aandacht te geven. Met de hulp van de ouders kunnen we hierin verder groeien. Betrokkenheid van ouders kan een positieve stimulans zijn voor de atleten.

We geven de trainers in het nieuwe atletiekjaar de kans om een communicatie op te starten met de ouders van hun atleten. Sommigen zullen een whatsappgroepje aanmaken waar alle ouders in zullen zitten die willen en kunnen. Voor onze 12+ers wordt er vaker rechtstreeks contact gehouden met de atleten via Messenger.  Ouders kunnen ook steeds in onze kantine terecht tijdens de training van hun kinderen. We willen proberen om in het atletiekseizoen 2021-2022 ouders te laten kennismaken met elkaar, maar ook met de trainers en andere clubmedewerkers. Zo hopen we de ouders toch wat meer letterlijk en figuur bij de club te krijgen.

Kadervorming

Het beschikbare trainerskorps moet steeds bijgeschoold worden. Leden worden gemotiveerd om zelf cursussen jogbegeleider, (aspirant)initiator enz. te volgen, ingericht door de VTS. De club betaalt hiervoor het inschrijvingsgeld terug.

Het blijft moeilijk om trainers te stimuleren om naar bijscholingen te gaan. Aangezien onze leden vaak engagementen hebben op verschillende vlakken: andere hobby’s, werk, gezin,… past een opleiding of bijscholing vaak niet in de agenda. Wij willen hen wel blijven stimuleren om er toch tijd voor vrij te maken. We proberen ook zoveel mogelijk met meerdere trainers tegelijk te gaan. Daardoor kunnen we hier vaak ook wat meer informele en sociale momenten aan vasthangen (vb. samen gaan eten na de bijscholing). De interesse van onze trainers om inhoudelijke kennis op te doen is er zeker. Alleen moet de gepaste cursus zich op het gepaste moment aanbieden.

Hoogopgeleide trainers aantrekken blijft moeilijk door de belabberde accommodatie.

Informatieplicht

Onze leden regelmatig en correct informeren is cruciaal in de werking van een sportclub. Zeker tijdens de coronacrisis bleek het communiceren van de geldende maatregelen een heel belangrijke factor. Onze leden worden regelmatig op de hoogte gehouden via mail. Zowel via de jeugdcoördinator met info vanuit de trainers als van het bestuur uit. Alle belangrijke informatie is ook terug te vinden op onze website, die heel sterk up-to-date wordt gehouden. Op facebook wordt op de pagina de informatie nogmaals gedeeld. Ook in een besloten facebook-groep proberen we de leden op de hoogte te houden van al het reilen en zeilen.

De trainers hebben een afgevaardigde in het bestuur, namelijk de jeugdcoördinator. De communicatie tussen trainers en bestuur verloopt via haar. De trainers onderling leggen om de 6 weken een trainersvergadering vast. Op deze vergadering worden werkpunten, eventuele problemen, maandplanningen en andere jeugd gerelateerde items besproken.

Jeugdtrainers hebben een aparte groep op facebook,  die ze gebruiken om informatie met elkaar te delen en afspraken te maken. Ook met de oudere jeugd wordt via facebook, messenger en whatsapp gecommuniceerd hen zoveel mogelijk te kunnen betrekken.

We willen hier blijvend aandacht aan schenken omdat laagdrempelige communicatie een basis vormt voor het bottom-up principe. Wij willen een toegankelijke club zijn, waar alle leden goed op de hoogte zijn van de activiteiten en afspraken, maar waar leden ook inspraak kunnen hebben in het beleid van de club.

Promotie

 

Onze club onderneemt een aantal activiteiten om promotie te voeren in de stad Dendermonde. Zo verlenen wij onze medewerking aan initiatieven zoals de Roparun, scholenveldloop, SVS sportnamiddag, buitenspeeldag, gele sportkaart, flyers, initiatiemomenten, sportkampen,…

We zien dat deze initiatieven het laatste jaar een positieve invloed gehad hebben op het ledenaantal bij de jeugd. De uitdaging bestaat er nu in om te beseffen dat profilering in het drukke Dendermondse sportlandschap belangrijk blijft. Ondanks het grote aantal leden, moeten we blijven focussen op ledenwerving voor de verdere ontplooiing van de club.

Wedstrijddeelname stimuleren

Hoewel recreatie een belangrijk aspect is van onze werking, proberen we onze leden zoveel mogelijk te stimuleren om deel te nemen aan wedstrijden. Dit gebeurt via aankondigen via mail, briefjes en mondelinge reclame.

Kinderen worden gestimuleerd om zowel aan veldlopen, indoor wedstrijden en pistemeetings deel te nemen, als aan lokale joggings. De atleten die in een jaar tijd aan 12 wedstrijden of  meer deelgenomen hebben, krijgen op het einde van het jaar een mooie en waardevolle criteriumprijs.

De recreatieve ingesteldheid van onze leden en ouders maakt het moeilijk om hen te laten proeven van competitie. Wij blijven hier verder op inzetten, zonder druk uit te oefenen op de kinderen.

Op dit moment experimenteren we bijvoorbeeld met het uitzoeken van aantrekkelijke wedstrijden (vb. fluorun, city night run, kerstloop,…), mooie kindvriendelijke prijs bij het behalen van het criterium,  de wedstrijd koppelen aan een nevenactiviteit (vb filmavond in ons clubhuis), …

Voor alle jeugdatleten bieden we de mogelijkheid om op een recreatieve manier sport te beoefenen. Het competitieve is niet voor elke atleet een aantrekkelijke optie. Daarom vinden we het belangrijker die atleten de kans te geven om toch sport te beoefenen, zonder hen onder druk te zetten. Onze focus ligt op het plezier tijdens het sporten, zodat onze sportertjes levenslang blijven sporten.

Zo proberen we voornamelijk de drop-out op puberleeftijd te verminderen. We merken dat die drop-out door deze methode jaar na jaar verkleint. Meer en meer atleten maken de overstap van de jongere jeugd (tem miniem) naar onze oudere groepen (vanaf cadet). Ook daar blijft, mede dankzij teambuilding activiteiten, de drop-out beperkt. Sommige recreanten maken zelfs de overstap naar atleet.

De meeste drop-out situeert zich op dit moment nog op het moment dat ze overstappen naar hoger onderwijs (en op kot gaan). Ook de coronacrisis heeft haar sporen nagelaten, sommige leden hebben jammer genoeg hun weg nog niet teruggevonden naar de club. We hopen dat we hen toch kunnen bereiken om terug aan te sluiten voor het volgende atletiekjaar. We geven daarom ook leden die aangesloten waren in atletiekjaar 2020-2021 een korting van 15 euro. Zij konden immers vaak niet op de club komen sporten door de geldende maatregelen.

Jongeren die de stap gezet hebben naar assistent-trainer hebben een sterkere binding met de club. Sommigen lijken ook wel de sprong te willen maken naar trainer. Al merken we hier wel nog een redelijke drempel die we moeten verminderen. We willen het assistentschap dus ook verder stimuleren en hen ook voldoende ondersteuning bieden waar nodig.

Eigen competitie

We organiseren ook enkele eigen joggings en wedstrijden, waarbij al onze leden welkom zijn. Op die manier kunnen zowel atleten als recreanten proeven van wat competitie. We organiseren ook zelf een clubkampioenschap veldlopen dat openstaat voor alle leden en sympathisanten.

Door onze atleten op een kleinschalige manier binnen de ‘veilige’ clubomgeving van competitie te laten proeven, hopen we immers dat ze de smaak te pakken krijgen om regelmatig deel te nemen aan joggings, pistemeetings, veldlopen enz… We maken hierbij heel duidelijk dat deelnemen veel belangrijker is dan winnen. Als we met een grotere groep atleten naar de wedstrijden zouden kunnen gaan, kunnen we het sociale en recreatieve aspect hier nog veel beter in verwerken.

Randactiviteiten

We organiseren tal van sociale (en familiale) activiteiten zoals ledenfeest, frietfestijn bij afsluiten lopen voor beginners in het najaar; BBQ bij afsluiten start to run voorjaar, jaarlijkse jeugduitstap, jeugdweekend,....

Dit alles kadert in het sociale en familiale aspect. Op die manier willen we zoveel mogelijk binding creëren met de club.

Overgang jeugd-volwassenen

Onze oudste jeugd is moeilijk te stimuleren om de overstap naar de volwassenen te maken. Zelf geven ze hier het verschil in werking en vrienden als de belangrijkste redenen. We vrezen dat er een afschrikkend beeld bestaat dat onze volwassenen alleen maar op duurloop gaan. Dit zou mogelijks mee de drop-out veroorzaken. Hiervoor starten we in het atletiekjaar 2021-2022 met een nieuwe oudere jeugdwerking (vanaf junior). We hebben enerzijds een hele competitieve groep onder leiding van een vaste trainer die 2 trainingsavonden per week intervaltraingen doen. Zij nemen ook vaak (samen) deel aan wedstrijden. Er wordt ook een iets meer recreatieve loopgroep opgestart onder leiding van een vaste trainer.  Zij zullen 1 trainingsavond per week intervaltraining doen. Daarnaast gaan ze ook samen op duurloop gecombineerd met optioneel proeven van verschillende kampnummers. We blijven daarnaast ook de recreatieve atletiek aanbieden aan onze oudere jeugd. We hopen op die manier voor onze oudere jeugd een betere overgang te verzorgen richting de volwassenen.

Actieplan

Uit voorgaande paragrafen hebben we enkele belangrijke actiepunten geselecteerd. Deze worden hieronder in ons actieplan op korte termijn besproken.

Actiepunt 1: Ouderbetrokkenheid

We willen proberen om onze ouders meer te betrekken in onze clubwerking. Hiervoor worden voornamelijk onze trainers ingeschakeld om de brug te vormen tussen de club en de ouders van de atleten. Van zodra het nieuwe atletiekseizoen gestart is, zullen de trainers op hun eigen manier een communicatie met de ouders opstarten (whatsapp, messenger, op de club,…). Ook door het organiseren van onze (familiale) randactiviteiten, blijven we ook verder inzetten op deze ouderbetrokkenheid.

Actiepunt 2: de trainers

We willen ook het opleidingsniveau van de huidige trainers verbeteren. Onze trainers hebben reeds goede basisvaardigheden, maar we missen  disciplinespecialisten. We willen de trainers daarom aanmoedigen om bijscholingen en extra opleidingen te volgen.

We stimuleren de oudere atleten om ‘assistent-trainer’ te worden om zo de grote toevloed aan leden aan te kunnen. Wij hopen ook dat we via de assistent-trainers ook onze opvolging in ons trainerskorps te kunnen waarborgen. Daarvoor zullen we erover waken dat zij goed ondersteund en begeleid worden in hun ontwikkeling richting trainer.

Actiepunt 3: drop-out

We proberen de drop-out zoveel mogelijk in te perken door:

 • Het groepsgevoel te versterken door activiteiten te organiseren buiten de trainingsuren.
 • Via de nieuwe oudere jeugdwerking (vanaf junior) hopen we onze pubers hun behoeften te kunnen inwilligen. Zo willen we proberen hen te laten doorstromen naar onze volwassenwerking. Op deze manier proberen we een brug te slaan tussen onze jeugd- en volwassenwerking.
 • Atleten en recreanten mee te nemen naar joggings om hen te laten voelen dat een wedstrijd niet noodzakelijk competitief moet zijn.
 • We stimuleren oudere leden om assistent-trainer te worden.
 • We moedigen oudere jeugd ook aan om na de training nog even gezellig na te praten.